Browsed by
ป้ายกำกับ: ความพยายามชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจ

ความพยายามชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจ 

ความพยายามชะลอการหดตัวของเศรษฐกิจ 

มีควายยาวจากทางภาครัฐที่จะฟื้นเศรษฐกิจและก็คือการที่เกิดนโยบายชิมช้อปใช้ขึ้นมาเป…

Read More Read More